Úvod

Střípky Orl. hor

Horopis, vodopis...
CHKO

Lesy Orlických hor

Mapy

Fotogalerie

Proměny v čase

Dobové fotografie

Pověsti, pohádky Orl.hor

Kostely Orl. hor

Opevnění Orl. hor

Rozhledny Orl. hor

Lokálky Podorlicka

Orlickohorské sklo

Ubytování

Tipy na výlet, cyklotrasy

Zima v Orl. horách

Trocha čísel...

Ze starých průvodců

Kniha návštěv

Infocentra, odkazy, literaturaVyhledávadlo


(výrazy zadávejte s diakritikou)

Česká verzeEnglish Horopis

Orlické hory - chráněná krajinná oblast (viz níže), nedílná součást horské hradby, lemující a vytvářející přirozené hranice české kotliny. Patří do Sudetské soustavy, vystupují v severovýchodním okraji Čech táhlým, přes 50 km dlouhým hřebenem s nadmořskými výškami okolo 1000 m n. m. Velká Deštná je se svými 1115 m n. m. nejvyšším vrcholem.

V geomorfologickém členění se dělí do tří částí - Deštenská hornatina, Mladkovská hornatina a Bukovohorská hornatina.

 

U PěticestíDeštenská hornatina je severozápadní , nejvyšší a plošně nejrozsáhlejší část Orlických hor. Orlický hřeben tvoří od severu Vrchmezí (1084 m), Šerlich (1025 m), Malá Deštná (1090 m), Velká Deštná (1115 m), Jelenka (1097 m), Koruna ( Orel 1099 m), Homole (1001 m), Tetřevec (1043 m), Kunštátská kaple (1035 m) a Anenský vrch (995 m). Severovýchodní příkrý svah je tvořen tektonickým zlomem. Jihozápadní svahy již mírněji vybíhají rozsochami, jako je např. Zakletý (991 m).

 

Mladkovská vrchovina tvoří nejmenší a nejníže položenou část Orl. hor. Nadmořská výška zde kromě nejvyšších vrchů Adam (765 m) a Studený (720 m) nepřesahuje 700 m. Snížený hřbet zde protínají údolí Divoké a Tiché Orlice.

Bukovohorská hornatina představuje východní výspu Orlických hor. Červenovodské sedlo (815 m) ji dělí na severní část, Suchý vrch (995 m), a na jižní část, Buková hora (958 m).

 

 

Geologický vývoj

Orlické hory jsou tvořeny moldanubikem, tj. sérií hornin, vzniklých z usazenin starohorního moře, později zvrásněných v horstvo. Tvořily je břidlice, slepence, pískovce a další usazené horniny. Všechny vyšší partie tohoto horstva byly ke konci moldanubického cyklu erozní činností vody sneseny a zachovaly se jen části, které se dostaly do větších hloubek a prošly tam za vysokých teplot změnami. Těmto tzv. metamorfovaným horninám se říká krystalické břidlice (krystalinikum) a jsou to např. ruly, částečně svory, krystalické vápence a křemence. Ty spolu s hlubinnými vyvřelinami  - žulami - tvoří právě O.h..

Krátce před nástupem druhohor, v permu, dochází ve vodních pánvích k sedimentaci červeně zbarvených hornin, většinou jílovců a jemnozrnných arkozovitých pískovců. Své hlavní rozšíření u nás má tento útvar, zvaný též saxon, na úpatí Orl. h., v okolí Náchoda.

Modelace v třetihorách postupovala vyzdvihováním zemských ker podél zlomů. Hřbet Orl. hor vznikl zalomením paroviny, která byla vyzdvihována severovýchodním směrem.

 

Vodopis

Orlické hory jsou labsko-oderským rozvodím. Odvodňují je Divoká a Tichá Orlice spolu s Olešenkou. Obě Orlice jsou  napájeny vodami potoků a říček, jež stékají především ze západních svahů.

Zemská bránaDivoká Orlice pramení v Polsku v rašeliništích u Zielence a pod severovýchodními svahy Orlických hor tvoří přirozenou státní hranici. Hlubokého údolí za Zemskou branou, jíž Orlice vstupuje do Čech, využívá přehradní nádrž Pastviny z let 1932 -1938.

Tichá Orlice pramení v západním temeni Jeřábu v Jesenické oblasti.

 

 

Podnebí

Téměř všechny horské hřebeny v popisovaných oblastech mají zhruba směr severovýchod - jihovýchod a značně ovlivňují vývoj podnebí. V oblasti převládají především západní větry, v zimním období vane z Kladska nepříjemný vítr, jemuž se říká Polák.

Největší srážkový průměr je na hřebenových partiích ( 1200 mm ). Nejchladněji je v oblasti Velké Deštné, kde je průměrná roční teplota asi 4,2 °C.

CHKO Orlické hory

Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena 28.12.1969. Zahrnuje 19 maloplošných zvláště chráněných území o celkové rozloze 415 ha. Výnos o zřízení CHKO Orlické hory.

Zonace CHKO Orlické hory
©2001 Správa CHKO ČR Laboratoř GIS, převzato ze stránek SCHKO ČR

 

 

Adresa správy:
Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

Kontakt a informace:
Tel.: 494 539 541
Fax. 494 539 540
Email : orlhory@schkocr.cz
orlickehory.ochranaprirody.cz

 

 


Rozloha: 204 km2

Geografická orientace:
50° 07´ - 50°23´N
16°17´ - 16° 17´E

Min a max nadmořská výška:
416 m (na řece Bělé) - 1115 m (Velká Deštná)

 

 

 

Návštěvní řád:

 • Tábořit a rozdělávat ohně je dovoleno pouze se souhlasem Správy CHKO. Návštěvníci tábořišt' jsou povinni dodržovat podmínky vydané správou CHKO.
 • Poškozovat a znečišt'ovat cesty, stezky, skalní útvary, studánky, vodní toky, vodní plochy a břehy včetně okolí rekreačních zařízení, chat, chalup apod. není dovoleno.
 • Veškeré odpady a odpadky ukládat pouze na místech k tomu určených (kontejnery, popelnice). Pokud takové zařízení není ve Vaší blízkosti, je nutné veškeré odpadky odnést s sebou.
 • Jakékoliv poškozování a ničení květeny, lesních porostů, stromů a keřů je zakázáno. Zakazuje se vstup na nově zalesněná místa a poškozování ochranného oplocení. V CHKO Orlické hory je povoleno sbírat některé lesní plodiny (maliny, borůvky, houby) mimo maloplošná chráněná území. Při této činnosti nesmí docházet k ničení flóry a fauny (např. nevhodné používání trhacích hřebenů).
 • V přírodě se zdržovat veškerých hlasitých projevů (křik, reprodukovaná hudba) chovat se tiše a nenápadně. Volné pobíhání psů je zakázáno.
 • Znepokojovat zvěř a jiné živočichy, zvláště v době kladení mlád'at a hnízdění, je zakázáno.
 • Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace je zakázáno. Jízda na kolech je povolena pouze na cestách s asfaltovým povrchem.
 • Zimní sporty je možno provozovat jen mimo mladé lesní porosty. Vyznačování lyžařských tratí se smí provádět jen se souhlasem Správy CHKO a majitele lesů.
 • Poškozovat a ničit orientační zařízení, směrovky, mapy, značení hranic CHKO a chráněných území, grafické symboly a návštěvní řády je zakázáno. Umíst'ování orientačního a turistického značení na stromy je zakázáno.
 • Vstup do maloplošných chráněných území - národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a přírodních památek - je mimo veřejné, značené turistické a naučné stezky zakázán. Zakazuje se zde i sběr přírodnin včetně lesních plodů.
 • Dodržování návštěvního řádu kontrolují pracovníci státní ochrany přírody, stráž přírody a zpravodajové, lesní stráž a příslušníci policie. Je povinností řídit se jejich pokyny. V případě porušení návštěvního řádu jsou kontrolní pracovníci oprávněni zjišt'ovat totožnost a ukládat blokové pokuty.

 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA:

Anenský vrch

Bartošovice v O.h.

Bukačka

Czarne bagno

Černý důl

Čertův důl

Čihák

Deštné

Dobrošov

Hadinec

Hanička

Jelení lázeň

Kačerov

Kamenec

Komáří vrch

Kunštátská kaple

Kunvald

Luisino Údolí

Nebeská Rybná

Neratov

Olešnice v O.h.

Orlice - Divoká, Tichá

Orlické Záhoří

Pastviny

Pěčín

Rokytnice v O.h.

Říčky

Sedloňov

Sedloňovský černý kříž

Suchý vrch

Šerlich

Šerlišský mlýn

Velká Deštná

Vrchmezí

Vrchní Orlice

Zdobnice

Zemská brána

 

Jiráskova horská
cesta

© 2001 - 2005 www.orlickehory.net

   
Zpět na úvod