Orlické hory NET
Česká verze
Jelení lázeň
 

Suchopýr pochvatý

Tabule naučné stezky
"Po hřebeni Orlických hor"

Jelení lázeň je vrchovištní rašeliniště s jezírky a se vzácnými druhy rostlin vázanými na tento typ společenstev v sedle mezi Velkou a Malou Deštnou. Původně bylo obklopeno lesem, nyní leží uprostřed rozsáhlých pasek.

Plocha rašeliniště je poměrně malá, mocnost rašelinných vrstev dosahuje 0,5 - 1 m. Rostou zde charakteristické rašeliništní druhy, např. kyhanka sivolistá, borůvka bažinná, bradáček srdčitý, ostřice mokřadní a ostřice chudokvětá, sítina kostrbatá, klikva bahenní a suchopýr pochvatý. V minulosti byl nalezen i plavuník zploštělý.

Suchopýr pochvatý

Suchopýr pochvatý
v PR Jelení lázeň

Z fauny se zde přes nevelkou rozlohu rezervace nachází řada horských a rašeliništních druhů bezobratlých. Patří k nim např. pavouci Heliophanus dampfi a Pardosa sphagnicola, reliktní druhy horských rašelinišť. Z řádu vážek (Odonata) zde byla nalezena boreoalpinní lesklice horská (Somatochlora alpetris), kriticky ohrožený druh.

Přírodní rezervace Jelení lázeň byla vyhlášena v r. 1982 na rozloze 3,62 ha v nadmořské výšce 1070 m.

 

 

 


Zpět - Back - Züruck