Orlické hory NET
Česká verze English
Kunštátská kaple
 
  Kunštátská kaple

Mapa Barokní kaple Navštívení Panny Marie stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n.m. přímo u Jiráskovy horské cesty (cyklisté se ke kapli mohou dostat z Pěticestí).

Sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou pocházeli z Tyrol a do Orlických hor byli pozváni za prací. Dřevo, které těžili, se dodávalo do kutnohorských dolů a do místních skláren.

Svatostánek byl postaven u horské cesty spojující Zdobnici s Kunštátem. Přechod hřebene byl určitě obtížný - jak ze Zdobnice, tak z Kunštátu stoupala cesta poměrně prudce, na vlastním temeni Kunštátské hory se pak nachází těžce prostupné rašeliniště. V knize Grossmutter erzählt (Babička vypravuje), vydané v roce 1940 v Lanškrouně, se můžeme v pověsti Die versunkene Stadt (Propadlé město) dočíst: "Dnes je tato část hřebene zarostlá nízkými jehličnany, bažinatá a pokrytá mnoha jezírky a tůněmi. Nezpívají tu žádní ptáci. Nezvyklé ticho panuje v tomto pochmurném koutu hor." Kaple tedy pravděpodobně nesloužila jen k potřebě dřevařů, ale i k oddechu při namáhavém přechodu přes hřbet Orlických hor a jako místo poděkování za šťastné zvládnutí cesty. Nelze opomenout ani funkci úkrytu před nepohodou. ( 1 )

Kunštátská kaple byla pravděpodobně postavena již kolem roku 1671. Tento letopočet je totiž vytesán na levé straně kamenného podstavce Piety. Plastika, na jejíž spodní části je nápis "SaLVe MarIa DoLorosa Te saLVtat serVVs" (buď zdráva, Maria bolestná, zdraví tě služebník), byla v 60. letech přemístěna do zdobnického kostela, kamenný podstavec zůstal v kapli.

 

Kopie plastiky Piety. Originál
byl v 60. letech přenesen do zdobnického kostela
Dobrého Pastýře

Kopie plastiky Piety. Originál byl v 60. letech přenesen do zdobnického kostela Dobrého Pastýře Replika původního dřevěného oltáře, který tu býval před válkou

Replika původního dřevěného oltáře, který tu býval před válkou

 

V kunštátské farní kronice (Orlické Záhoří), v kapitole Kaple kunštátské farnosti, je uvedeno: "Horská kaple Navštívení Panny Marie na nejvyšším horském místě na staré výběrčí cestě do Velké Zdobnice, byla v roce 1831 postavena z kamene jistým dobrodincem ... Tato kaple byla pro svoji odlehlost vydána na pospas nepříznivému počasí a v roce 1860 byla již pouhou ruinou. Proto pan farář z Velké Zdobnice Alois Noll si vzal za úkol tuto kapli opět vybudovat ... Na opravu kaple se konaly sbírky. Vše si vyžadovalo velikou námahu, ale v r. 1869 byla kaple již pod střechou. Na svátek panny Marie tedy mohl P.T. pan biskupský vikář Karel Novák z Rychnova kapli vysvětit ..." ( 2 ).

Údaje z farní kroniky o vzniku kaple v r. 1831 se vztahují k rekonstrukci. V tomto období byla původní dřevěná stavba nahrazena kamennou. Svoji nynější podobu dostala kaple při zmíněné opravě v roce 1869.

 

V bezprostředním okolí Kunštátské kaple probíhala v letech 1937-38 výstavba lehkého opevnění. Tehdy bylo skryto hustým lesem, dnes jsou řopíky dobře viditelné.

 

 

Před rokem 1939
J. Dostál: Orlické hory, 1939

Po roce 1945 byl interiér svatyně zničen a jediné, co se z něj zachovalo, byla právě plastika Piety. V 60. letech byla přenesena do kostela ve Zdobnici, v kapli zůstal pouze její podstavec.

Kaple byla podrobena celkové opravě v roce 1967. Do kaple byla instalována malá výstava, v souvislosti s výročím podepsání Mnichovské dohody, o opevnění v Orlických horách, ale jednalo se o ojedinělou akci a dále se zde již nic nevystavovalo. V 80. letech se u pracovníků Horské služby Orlických hor zrodil plán na památník obětem hor, který by byl v kapli, ale ani tento plán nebyl uskutečněn.

  Kunštátská kaple
  Kunštátská kaple

Od roku 2000 byla stavba postupně obnovována. Nejprve byla vyměněna střecha a zajišťovány uvolněné kameny ve zdivu. Další opravy se rozběhly v roce 2003 - viz foto p. Remeše. Na podzim roku 2004 byla oprava dokončena - lidé z občanského sdružení Via Aurea v kapli přeložili podlahu, natřeli střechu a vymalovali interiér. Do kaple byla umístěna replika oltáře a kopie původní piety. 18.6.2005 byla kaple slavnostně vysvěcena biskupem Dominikem Dukou.

 

U kaple se setkávali lidé z obou stran hor (MF Dnes, 13.6.2006)

Dominik Duka světil na hřebenu (Noviny Rychnovska, 20.6.2005)

Svátek památky 1000 metrů nad mořem (Orlický týdeník)

Na hřebeni Orlických hor opravili starou kapli (MF Dnes, 15.11.2004)

Kaple na hřebeni Orlických hor se dočkala záchrany (MF Dnes, 9.8.2004)

 

U Kunštátské kaple -popis vrcholu na stránkách tisícovky.cz

 

Kunštátská kaple Kunštátská kaple Kunštátská kaple
Jaro 2006 Léto 2001 Podzim 2000

 

 

  Kunštátská kaple - rok 2000

Podle pověsti prý na hřebeni Orlických hor, někde v těchto místech, stávalo bohaté město. Jeho chamtivým obyvatelům předpověděl zánik neznámý poutník do Kladska, poté, co mu odmítli poskytnout přístřeší. Dříve než se poutník z Kladska vrátil, kletba se vyplnila. Země se rozevřela a pyšné město zmizelo v hlubinách. Zbyly jen bažiny uprostřed lesů... Pokud se v blízkosti Kunštátské kaple ocitnete někdy v noci, sami poznáte, že není příliš těžké této - a vlastně jakékoliv jiné tajemné pověsti - uvěřit. Okolní rašeliniště spolu s vlastní stavbou Kunštátské kaple propůjčují místu zvláštní, neopakovatelnou atmosféru.

 

 

 

 


Literatura:

1 - J. Hégr, V. Slavíková (2005): Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie, Orlické hory a Podorlicko, sborník vlastivědných prací sv. 13, MGOH Rychnov n.Kn., str. 164-175
2 - V. Matouš (2001): Pamětní kniha římsko - katolické farnosti v Kunštátě, sborník Panorama 9, SEN Dobré, str. 31 - 35

 

 

Vrchovištní rašeliniště "U Kunštátské kaple"

"U Kunštátské kaple" je vrchovištní rašeliniště se smrčinou. Na rozdíl od rašelinných a slatinných luk je vrchovištní rašeliniště zásobeno pouze srážkovou vodou, proto je velmi chudé na živiny. Vytváří typický, nad okolní úroveň terénu vyklenutý tvar. V Orlických horách jsou pouze dvě vrchoviště - toto a "Jelení lázeň".

Chráněným územím o ploše 2,86 ha bylo rašeliniště "U Kunštátské kaple" vyhlášeno roku 1973. Na vrstvě rašeliny o maximální mocnosti asi 90 cm je vytvořeno typické rostlinné společenství (například suchopýr pochvatý, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá, plavuň pučivá, klikva bahenní, ostřice mokřadní ap.). Suchopýry společně s mechy rašeliníky vytvářejí pro vrchoviště charakteristické vyvýšeniny, tzv. bulty, které jsou obklopeny sníženinami s vodou, tzv. šlenky. Imisní holiny v okolí, které vznikly odumřením lesa v 80. letech, jsou zčásti zalesněny nepůvodní klečí.

 

"U Kunštátské kaple" "U Kunštátské kaple" "U Kunštátské kaple"

 


Zpět - Back - Züruck